Sự tương phản sẽ tạo nên sức thuyết phục và thường khuếch đại nó về mọi mặt

Chia sẻ: