Kết cấu 3W giúp trình bày ngắn gọn xúc tích

Đây là kết cấu trình bày do trường đại học Stanford sử dụng.
What – Vấn đề gì? Định nghĩa chính xác ý tưởng chính hay vấn đề chính mà bạn muốn trình bày. Tốt nhất là đơn giản hoá đến mức 1 hay 2 câu.
So what: – Rồi sao nữa? Câu hỏi này bắt buộc bạn phải nói rõ tại sao đề tài này lại quan trọng đối với khán giả của mình. Giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nếu người nghe không phản ứng với vấn đề nêu ra. Sử dụng các dữ liệu nghiên cứu và bằng chứng để minh hoạ.
Now what? – Rồi giờ giải quyết sao? Đây là lúc người trình bày cung cấp cho người nghe giải pháp. Giải pháp được trình bày theo thứ tự lớp lang và có chỉ dẫn rõ ràng.
Kết cấu 3-Ws nên sử dụng khi đứng lớp huấn luyện, trong môi trường hướng dẫn, giảng dạy, khi cần trình bày một cách thuyết phục.
Chia sẻ: